Ngày 28/3/2024, ở cuộc họp tháng của nhóm Châu Á – Thái Bình Dương tại Liên hợp quốc (LHQ), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã nhận bàn giao chức Chủ tịch Nhóm trong tháng 4/2024. Là Chủ tịch của nhóm khu vực với thành viên đa dạng nhất tại LHQ với 53 nước, Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm chính thông tin và điều phối ứng cử của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương vào các vị trí tại cơ quan của Liên hợp quốc, đồng thời chủ trì dàn xếp, điều phối các vấn đề nảy sinh, các bất đồng giữa các nước trong Nhóm. Chủ tịch cũng sẽ thay mặt Nhóm bày tỏ lập trường chung của Nhóm tại một số cuộc họp của LHQ. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các thành viên và nỗ lực hoàn thành tốt công việc của Chủ tịch./.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​