​Trong hai ngày 19 – 20/2, Hội đồng thống đốc Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế đã họp Khoá 37. Thảo luận bàn tròn cấp cao năm nay với chủ đề đầu tư vào nông nghiệp hộ gia đình vì một thế giới mong muốn. Ngoài ra, Khóa họp cũng tổ chức thảo luận chuyên đề với chủ đề về năm Quốc tế về Nông nghiệp gia đình (International Year of Family Farming) và một thảo luận chuyên đề về nông dân quy mô nhỏ nguồn lợi lớn (Small farmers = Big business).

Với việc 2,5 tỷ người trên thế giới sống phụ thuộc vào nông nghiệp hộ gia đình. Đầu tư vào nông nghiệp hộ gia đình được xem là kênh đầu tư mang lại lợi nhuận cao và bền vững ; đóng góp vào thu hẹp khoảng cách xã hội cao hơn so với đầu tư vào các lĩnh vực khác, việc đầu tư vào nông nghiệp hộ gia đình được xem là giải pháp quan trọng trong thời gian tới nhằm vượt qua các thách thức hiện nay. IFAD từ lâu đã chọn hướng ưu tiên các dự án đầu tư hỗ trợ các hộ gia đình nông nghiệp. Các khó khăn gặp phải của nông nghiệp hộ gia đình là việc tiếp cận đất đai (phương tiện sản xuất) và tiếp cận thị trường để đảm bảo đầu ra, ngoài ra quan niệm coi nghê nông là một nghề không cao quý cũng là sự cản trở cho việc phát triển nông nghiệp hộ gia đình. Hội thảo bàn tròn khuyến nghị cần tăng cường nỗ lực chung giữa chính phủ các nước thành viên, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân trong việc hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, công nghệ, kỹ thuật, thị trường, chuỗi giá trị, đối phó với biển đổi khí hậu, ngoài ra cũng cần quan tâm việc trao quyền cho phụ nữ, chuyển đổi nông thôn tạo ra một cách nhìn nhận mới đối với nghề nông như là một nghề cao quý, đem lại lợi nhuận cao và ổn định.

Hội đồng Thống đốc Khóa 37 cũng nghe Ban Điều hành IFAD báo cáo về kết quả hoạt động của IFAD : Tính đến cuối 2013 IFAD đang thực hiện 241 dự án với tổng số vốn 5,4 tỷ USD; IFAD luôn cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng dự hiện diện trên thực địa và chuyển mô hình sang IFAD giám sát trực tiếp các dự án. Trong vòng 6 năm từ 2007, số văn phòng đại diện tại quốc gia của IFAD tăng từ 15 lên 40 và dự kiến sẽ mở 50 văn phòng đại diện quốc gia vào năm 2050. Từ 18% số dự án do IFAD trực tiếp giám sát nay con số này là 94%. Hội đồng cũng xem xét báo cáo tài chính, chi tiêu năm 2013 và chương trình hoạt động năm 2014, dự kiến hoạt động 2015-2016 của Quỹ. Khóa họp 37 cũng thông qua nghị quyết kết nạp Liên bang Nga thành thành viên chính thức của IFAD.

Sau khi nghe báo cáo về kết quả của cam kết đóng góp cho IFAD 9 (với mục tiêu huy động 1,5 tỷ USD, IFAD 9 đã nhận được cam kết tổng số là 1,395 tỷ USD đạt 93% mục tiêu đề ra. Tính đến ngày 12/12/2013 tổng số nộp lưu chiểu đóng góp là 1,269 tỷ USD đạt 90% cam kết và số đã đóng là 799 triệu USD đạt 57%. Khóa họp cũng thông qua quyết định bắt đầu tham khảo về chu kỳ huy động vốn tiếp theo cho Quỹ (IFAD 10th Replenishment).

(Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Italia).

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​