​​Ban Quản trị Trang NGKT Trực tuyến xin giới thiệu danh sách các nước được xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam.
Tài liệu do Cục Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn.​

Xin bấm vào đây để truy cập.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​