​​​​​
PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI​ LIÊN HỢP QUỐC

- Địa chỉ:       866 U.N Plaza, Suite 428, New York, NY 10017

- Điện thoại: 1-212-644-0​594

- Fax:            1-212-644-5732

- Email:         info@vietnam-un.org


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​