MÔI TRƯỜNG

Tuỳ thuộc vào tính chất, quy mô và mức độ tác động môi trường của các dự án, chính quyền và nhà đầu tư phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và một trong hai báo cáo đánh giá tác động môi trường ( "EIAR") hoặc cam kết bảo vệ môi trường ( "EPC") như là điều kiện cho việc thành lập và hoạt động của một số dự án ở Việt Nam.
1. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
Các dự án mà có thể báo cáo đánh giá môi trường chiến lược bao gồm các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia ở cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh. Cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng một dự án chiến lược quốc gia phải chuẩn bị và nộp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cho các cơ quan thẩm có liên quan. Việc thẩm định là một trong những căn cứ để phê duyệt dự án. Một báo cáo đánh giá môi trường chiến lược phải bao gồm các nội dung sau:
(I) mô tả chung về mục tiêu, quy mô và đặc điểm của dự án;
(Ii) mô tả của các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường của dự án;
(Iii) một dự đoán của các tác động tiêu cực có thể có đối với môi trường;
(Iv) nguồn dữ liệu và các phương pháp thẩm định;
(V) đề xuất các giải pháp và định hướng cho việc thực hiện các dự án.
Bộ TN & MT có trách nhiệm thành lập một Báo cáo Đánh giá Ban Đánh giá môi trường chiến lược đối với dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ với. Các Bộ liên quan có trách nhiệm để hình thành chiến lược Môi trường đánh giá Báo cáo Đánh giá đồng đối với các dự án thuộc thẩm quyền của mình với. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm hình thành chiến lược Môi trường đánh giá Báo cáo Đánh giá đồng đối với các dự án thuộc thẩm quyền hoặc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh quản lý.
2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường
dự án đầu tư thuộc diện "EIARs" bắt buộc bao gồm các nhóm chính sau đây:
(I) các dự án quan trọng quốc gia;
(Ii) Các dự án sử dụng một phần đất hoặc gây ảnh hưởng xấu đến khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, di tích lịch sử và văn hóa, di sản thiên nhiên hoặc phân loại danh lam thắng cảnh;
(Iii) các dự án có tác động tiêu cực tiềm ẩn đến nguồn nước sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ;
(Iv) các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của KKT, KCN, HTZs, khu chế xuất hoặc nhóm làng nghề;
(V) các dự án xây dựng các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung;
(Vi) các dự án khai thác và sử dụng nước ngầm hoặc các nguồn tài nguyên thiên nhiên quy mô lớn;
(Vii) các dự án khác với một nguy cơ tiềm ẩn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Nội dung EIAR
Một EIAR được yêu cầu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
(I) liệt kê và mô tả chi tiết các thành phần xây dựng của dự án, diện tích xây dựng, thời gian và khối lượng công việc; công nghệ vận hành của từng phần và toàn bộ dự án;
(Ii) Đánh giá chung về hiện trạng môi trường tại các khu vực dự án và vùng lân cận; sự nhạy cảm và sức chịu tải của môi trường;
(Iii) đánh giá chi tiết các tác động của môi trường khi thực hiện dự án và các thành phần môi trường và các yếu tố kinh tế-xã hội bị ảnh hưởng bởi dự án; dự đoán các sự cố môi trường có thể gây ra bởi dự án;
(Iv) Các biện pháp cụ thể để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;
(V) Các cam kết có biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án;
(Vi) các danh sách các hạng mục dự án, chương trình quản lý và giám sát các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện dự án;
(Vii) dự toán chi phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường trong tổng dự toán của dự án;
(Viii) ý kiến ​​của các cấp xã của Ủy ban nhân dân và các đại diện của cộng đồng dân cư tại nơi dự án tọa lạc; ý kiến ​​phản đối địa điểm dự án hoặc chống lại các giải pháp bảo vệ môi trường phải được thể hiện trong báo cáo đánh giá tác động môi trường;
(Ix) trích dẫn nguồn cung cấp số liệu, phương pháp đánh giá.
Thủ tục xét duyệt và chấp thuận của một EIAR
Bộ TN & MT có trách nhiệm thành lập hội đồng thẩm định để thẩm định EIARs cho các dự án do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và cũng để liên ngành, các dự án liên tỉnh.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ chịu trách nhiệm cho việc thiết lập bảng thẩm định để thẩm định EIARs cho các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của mình (trừ các dự án thuộc trách nhiệm của Bộ TN & MT). Nhân dân tỉnh Ủy ban hoặc BOM khu chịu trách nhiệm cho việc thiết lập bảng thẩm định thành lập hội đồng thẩm định để thẩm định EIARs cho các dự án nằm trên địa bàn của họ và thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân của họ.
Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và EIARs như sau: (i) tối đa là 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ được áp dụng để thẩm định các dự án mà hội đồng thẩm định thành lập Bộ TN & MT; và (ii) tối đa là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ được áp dụng để thẩm định các dự án khác.
Cam kết 3. Bảo vệ môi trường
Các dự án phải cam kết bảo vệ môi trường ( "EPC"):
Bất kỳ dự án mà không phụ thuộc vào báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và EIARs phải làm một EPC bằng văn bản. Các nội dung chính của một EPC như sau:
(I) địa điểm thực hiện dự án;
(Ii) loại và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và vật liệu sử dụng;
(Iii) các loại chất thải phát sinh;
(Iv) Các cam kết áp dụng các biện pháp giảm thiểu và xử lý chất thải và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các quy định về bảo vệ môi trường.
Đăng ký EPCs
Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc BOM của khu vực được yêu cầu tổ chức đăng ký của EPCs. Thời hạn chấp nhận bản EPCs là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận EPCs hợp lệ. Các chủ dự án có thể bắt đầu các hoạt động dịch vụ sản xuất, kinh doanh, sau khi đăng ký EPCs.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​